Kategorie

3

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

KONKURS: TWOJA KOSMETYCZNA JESIEŃ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma:

OVER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Warszawska 65, 98-100 Łask

Tel.: (43) 675 21 44

Faks: (43) 675 21 44

e-mail: sekretariat@over-group.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 393770, NIP: 831-136-03-16, REGON 101268658, (dalej zwana: Spółka).

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook OVER Cosmetics.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 16.11.22. i trwa do 20.11.22r.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora.

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która wykona zadanie konkursowe.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej Konkurs.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  a) Zaakceptować niniejszy regulamin - dodanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
  b) Dodać w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie lub komentarz tekstowy pokazujące sposoby na jesienną pielęgnację w domowych warunkach (z wykorzystaniem produktów niebędących gotowymi produktami kosmetycznymi konkretnych marek – wyjątek stanowią produkty firmy OVER Cosmetics).

 2. Każdy uczestnik może dodać dowolną liczbę komentarzy.

 3. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.

 4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Takie treści będą usuwane.

 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.


NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Autorów bądź autorki najlepszych trzech zgłoszeń nagrodzimy kuponami rabatowymi na zakupy w sklepie: https://over-cosmetics.pl/

 2. Za poszczególne wyróżnienia Organizator przewidział kupony rabatowe o wartości:
   
  1. miejsce - kupon rabatowy na kwotę 150 zł brutto
  2. miejsce - kupon rabatowy na kwotę 100 zł brutto
  3. miejsce - kupon rabatowy na kwotę 50 zł brutto, przy czym:

  1. Każdy kupon jest jednorazowy i połączony z darmową wysyłką na zamówienie ze sklepu https://over-cosmetics.pl/.
  2. Ważność kuponu rozpoczyna się od 01.12, a kończy 25.12.2022r.
  3. Przy zamówieniu za niższą kwotę, posiadaczowi nie przysługuje zwrot gotówki za niewykorzystany kupon.
  4. Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
  5. W przypadku, gdy cena towarów nabywanych przez Klienta z wykorzystaniem Kuponu w sklepie https://over-cosmetics.pl/ będzie wyższa od wartości Kuponu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
  6. Kupon może zostać wykorzystany jedynie w sklepie online: https://over-cosmetics.pl/.
  7. Niewykorzystanie Kuponu Rabatowego, zgodnie z terminem określonym wyżej, jest równoznaczne z utratą ważności Kuponu i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:

  1. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu, jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
  2. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
  3. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

 2. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście na fanpage’u, w terminie do 26.11.22 r.

 3. Po ogłoszeniu wyników Uczestnicy są zobowiązani napisać w prywatnej wiadomości do Organizatora, w celu umówienia się na przekazanie nagrody.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie do Konkursu zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

 2. Z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką
  2. publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
   w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. publiczne wystawianie Utworu,
  4. nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity,
   w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, Internecie lub innych systemach przekazu.

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u Organizatora, w zakładce „Notatki”.

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.22 r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

Pozdrawiamy!
OVER Cosmetics

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl