Kategorie

3

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej www.over-cosmetics.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 17.03.2022. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.over-cosmetics.pl
 4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: bok@over-cosmetics.pl

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – programu lojalnościowego jest każdy klient, który posiada konto klienta w sklepie OVER Cosmetics www.over-cosmetics.pl.
 2. Organizator - Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393770, NIP 831 163 03 16, REGON 101268658, adres elektroniczny: bok@over-cosmetics.pl (dalej: „Organizator”).
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Platforma Zakupowa – sklep e-commerce do składania zamówień dostępna pod adresem www.over-cosmetics.pl za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnej listy nagród wraz z ich wartością punktową, stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia na nagrody.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej.
 4. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością dostarczenia nagrody

§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. za każdy pełny 5 zł netto wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.
  2. do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 2. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów oraz uzyskać dostęp do katalogu nagród oraz może złożyć zamówienie na nagrodę.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 4. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez zapisanie się do newslettera
 5. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

§ 5. Nagrody

 1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody bądź nagród w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.
 2. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuję nagrodę w postaci prawa nabycia za 0,01 zł netto wybranej przez siebie rzeczy (nagrody). Prawo to jest realizowane samoczynnie, jeżeli Uczestnik nie chce z niego korzystać winien wyartykułować to Organizatorowi.
 3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 4. Obowiązująca i aktualna lista nagród z przypisaną im wartością punktową znajduje się na koncie Uczestnika
 5. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość punktową zamówionych przez niego nagród.
 6. Nagrody dostarczane są na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika na potrzeby dostawy Produktów zamawianych przez Platformę Zakupową. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego awizo, gdy nagroda nie zostanie odebrana lub nieprawidłowy adres uniemożliwia jej skuteczne dostarczenie, wraca ona do Organizatora. W takim przypadku kolejna wysyłka następuje po uzgodnieniu z Uczestnikiem i na jego koszt. Jeśli Uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki, Punkty nie wracają na jego konto.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionej nagrody po przyjęciu jej zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonej nagrody, jeśli jest ona zgodna z zamówieniem.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail bok@over-group.pl.
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z OVER Group Sp. z o.o. obsługujących systemy informatyczne.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres bok@over-group.pl  cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@over-cosmetics.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl