UPRAWNIENIE DO ODSTĘPSTWA OD UMOWY

 1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. W razie realizacji Zamówienia częściami termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży biegnie od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   (stosownie do treści art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, co jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Odstąpienie od umowy będzie ważne jedynie w przypadku, gdy Klient, który otrzymał paragon fiskalny wraz ze zwracanym towarem dołączy oryginalny paragon. W przypadku klienta, który otrzymał fakturę, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów dostawy, niezwłocznie, a
  w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru objętego Umową sprzedaży, od której Klient odstąpił lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru na adres Sprzedawcy są w całości pokrywane przez Klienta, który ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Sprzedawca nie będzie odbierać kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: OVER Group Sp. z o.o. Sp. k. Biuro Obsługi Klienta, Warszawska 65 98-100 Łask, woj. łódzkie
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną lub prawną, gdzie wada fizyczna stanowi niezgodność dostarczonych Towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu Sprzedawcy oraz opisem wady.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odnośnie rękojmi. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przy rozpatrywaniu reklamacji Klient każdorazowo powinien posiadać do ewentualnego zwrotu oryginał paragonu fiskalnego.
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!